BfWrite.WriteCoord Method

Writes a coordinate to a writable bitbuffer (bf_write).

void WriteCoord(float coord)

Parameters

float coord

Coordinate to write.