BfWrite.WriteString Method

Writes a string to a writable bitbuffer (bf_write).

void WriteString(const char[] string)

Parameters

const char[] string

Text string to write.